Zamknij

TA STRONA UŻYWA COOKIE.


  1. INFORMACJE OGÓLNE

  1.1.  Treści niniejszego serwisu są udostępniane przez P.P.H. Marpat s.c. ul. Kościuszki 116 80-427 Gdańsk  NIP: 5832570503,  REGON 191682391 (zwana dalej „Marpat”).

  1.2. Serwis jest przeznaczony dla konsumentów i przedsiębiorców nabywających Towary 

  1.3. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą dokonywać zakupu Towarów również bezpośrednio w sklepie prowadzonym w siedzibie Marpat. 

  1.4. Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, nie mogą się ubiegać w sklepie o Tax Free 

  1.5. Przedsiębiorca i konsument  składający zamówienie lub dokonujący tylko rejestracji w Serwisie, zwany jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”. Postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Klienta stosuje się odpowiednio, zależnie od kontekstu, do wszelkich osób działających w imieniu lub na rzecz Klienta.


  1.6. „Towarem” lub „produktem” w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty - rzeczy, które Klient może nabyć od Marpat, co może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych w ramach samego Serwisu, a także przez złożenie zamówienia za pośrednictwem korespondencji przesłanej e-mail-em na adres marpatsc@gmail.com , jak też przez złożenie zamówienia telefonicznie, a także dokonując osobiście zakupu w siedzibie Marpat. 

  1.7. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta jest uprzednie założenie konta w Serwisie poprzez: (i) wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień; (ii) potwierdzenie, iż dokonujący rejestracji w Serwisie lub składający zamówienie w Serwisie, telefonicznie, mailowo albo osobiście w siedzibie Marpat jest Klientem, który będzie dokonywał od Marpat nabywania Towarów   i akceptacja Regulaminu. Przez akceptację Regulaminu jego treść staje się częścią stosunku umownego pomiędzy Stronami, co obejmuje zarówno korzystanie z samego konta użytkownika Serwisu, jak i zobowiązania umowne odnoszące się do wszelkich zamówień składanych przez Klienta.

  1.8. Zakładając konto lub składając zamówienie Klient równocześnie oświadcza w sposób wyraźny, iż akceptuje treść Regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia. Potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji następuje w formie elektronicznej, tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych dotyczących Klienta. Marpat zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy rejestracji konta Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w/w danych.


  1.9. Założenie konta w Serwisie – rejestracja Klienta - oraz podanie danych osobowych przez Klienta w procesie rejestracji oraz w formularzu zamówienia jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, stanowi natomiast konieczny warunek zarówno do rejestracji w Serwisie – założenia konta, jak i do składania zamówień. Zasady przetwarzania danych osobowych podanych przez Klienta określa pkt 10 Regulaminu.

  1.10. W przypadku gdy na Towary Marpat udziela gwarancji jest to wyraźnie wskazane w odniesieniu do danego Towaru w jego opisie lub w sekcji strony www pod przyciskiem Gwarancja, podobnie w przypadku gdy na dany Towar gwarancji takiej udziela producent lub inny podmiot, jest to wyraźnie podane w opisie danego Towaru lub w sekcji strony www pod przyciskiem Gwarancja. W innych przypadkach Marpat jak i producenci lub inne podmioty nie udzielają na Towary gwarancji.

  1.11. Na podany przez Klienta adres e-mail w jakiejkolwiek formie, Marpat będzie przesyłał korespondencję handlową i marketingową drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu będzie odbywało się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. usprawiedliwiony interes administratora. Klient ma prawo wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. W Marpat można dokonać zakupów w sposób opisany poniżej:

2.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW odpowiednio pod adresem: marpat.artbhp.pl

2.1.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW Klient posługuje się koszykiem na stronach Serwisu www.

2.1.1.2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem, albo podanie tych danych telefonicznie, mailowo albo osobiście w siedzibie Marpat.

2.1.1.3. Szczegółowa informacja jak poruszać się po serwisie www, wybierać Towary i wypełniać formularz zamówienia znajduje się w dziale POMOC.

2.1.2. Kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 9:00 - 17:00 pod numerami telefonów: +48 602 774 905.

2.2. Zamówienia przez strony WWW oraz e-mail można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 (poprzez strony WWW, e-mail, telefon) oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym do godziny 12:00.

2.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia lub chwilowego braku jakiegokolwiek Towaru, Marpat informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia (w tym również gdy Klient nie odpowiada na korespondencję e-mailową), takie zamówienie traci moc, jak też i wtedy gdy Marpat stwierdzi trwałą niemożliwość realizacji zamówienia. Klient może zostać poproszony o odpowiedź na automatycznie wysłaną przez Marpat wiadomość e-mail lub SMS dotyczącą zapytania w przedmiocie dalszej realizacji zamówienia.

2.4. Towar, który został objęty ceną promocyjną musi zostać odebrany przez Klienta lub wysłany spedycją najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu obowiązywania promocji, co jest uzależnione od wcześniejszego uiszczenia ceny przez Klienta. W przeciwnym razie nie będą mieć zastosowania ceny promocyjne.

2.5. Promocja czasowa w przypadku gdy jest dostępna w Serwisach obowiązuje dla zamówień zatwierdzonych w czasie trwania promocji. Czas zatwierdzenia zamówienia określony jest na podstawie czasu podanego w Serwisach.

2.6. Odwołanie złożonego przez Klienta zamówienia jest możliwe jedynie za zgodą Marpat lub odstąpienie zgodnie z ustawą.

2.7. Klient składa zamówienia za pośrednictwem witryn: marpat.artbhp.pl

2.7.1. Klient składając zamówienie na tej witrynie związany jest z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.7.2. Do zamówień na produkty złożone za pomocą tej witryny mają zastosowanie ceny podane bezpośrednio na tej witrynie.


2.9. Waga Towarów podana w Serwisach www jest szacunkowa i może zostać dokładnie określona dopiero po przygotowaniu przesyłki. Wobec tego cena za transport jest podana szacunkowo i może ulec zmianie, gdyż jest zależna od faktycznej wagi przesyłki, na co Klient wyraża zgodę.

  3. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

  3.1. Dostępne formy płatności obejmują zapłatę przelewem lub przy odbiorze Towaru, przelew w PLN na konto nr 82 1540 1098 2001 55 450980 0001 prowadzone w BOS S.A. 

3.12. Suma transakcji gotówkowych zrealizowanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć kwoty 15.000 PLN. Ponadto, zapłata za Towar nie może przekroczyć kwoty 15.000 PLN za jedną transakcję. W przypadku przekroczenia dziennego obrotu powyżej tej kwoty (brutto) lub limitu za jedną transakcję, nie jest dopuszczalna częściowa zapłata gotówką i przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy. Wszystkie transakcje dotyczące tego dnia bądź zapłata za transakcję przekraczająca kwotę 15.000 PLN, muszą wówczas zostać zrealizowane w formie przekazania środków na rachunek bankowy. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.

4. FAKTURY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – STOSOWANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

4.1. Możliwe jest wystawianie i przesyłanie przez Marpat na rzecz Klienta faktur w formie elektronicznej na warunkach wskazanych poniżej.

4.2. Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej następuje przy spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4.3. Faktury przesyłane w formie elektronicznej są przechowywane przez Marpat w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

4.4. Klient odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie pobranych dokumentów oraz za sposób udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych w formie elektronicznej.

4.5. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawiane są w formacie PDF.

4.5.1. Faktury przesyłane w formie elektronicznej to: faktura, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, faktura korygująca zaliczkę, duplikat faktury, duplikat faktury korygującej, duplikat faktury zaliczkowej, duplikat faktury korygującej zaliczkę.

4.5.2. W formie elektronicznej przesyłane są również: dokument rozliczający zaliczkę, korekta dokumentu rozliczającego zaliczkę, duplikat dokumentu rozliczającego zaliczkę, duplikat korekty dokumentu rozliczającego zaliczkę.

4.6. Opis i warunki korzystania z faktur przesyłanych elektronicznie.

4.6.1. Faktury przesyłane elektronicznie spełniają wymogi określone w przepisach dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur.

4.6.2. Warunkiem rozpoczęcia wystawiania i przesyłania na rzecz Klienta faktur w formie elektronicznej jest:

4.6.2.1. Wyrażenie przez Klienta zgody na wystawianie i przesyłanie na jego rzecz faktur w formie elektronicznej. Oświadczenie to Klient może złożyć telefonicznie, mailem, osobiście w siedzibie firmy Marpat lub na odpowiedniej stronie internetowej Serwisu podczas składania zamówienia. Oświadczenie Klient składa poprzez zaznaczenie checkbox wyrażając zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych.

4.6.2.2. Podanie przez Klienta adresu e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o wystawieniu faktur przesyłanych elektronicznie.

4.6.2.3. Na życzenie Klienta zostanie wysłana na adres e-mail informacja potwierdzająca przyjęcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na stosowanie faktur w formie elektronicznej.

4.6.3. Marpat rozpoczyna wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej po złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody przez Klienta.

4.6.4. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Marpat do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

4.6.5. Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Klienta wiadomość e-mail wraz z załączonym linkiem do samodzielnego pobrania faktur przez Klienta albo na przesłaniu faktury w formacie PDF jako załącznika do maila.

4.6.8. Za moment doręczenia Klientowi faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej uznaje się datę dotarcia wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.6.5. lub faktury w formacie PDF na serwer odbiorcy dla adresu e-mail podanego przez Klienta.

5. FORMA DOSTAWY

5.1. Zamówione Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej (FedEx, DPD) o ile Klient nie dokona wyboru osobistego odbioru zamówionych Towarów. Usługa przewozowa stanowi świadczenie odrębne od dostawy Towaru.

5.1.1. Firmy spedycyjne FedEx oraz DPD działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.


5.3. Dla zamówień złożonych do godz. 12.00 i dla których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia, Towary:

5.3.1. Zostaną dostarczone następnego dnia roboczego. Jeśli ten termin ulegnie wydłużeniu, nastąpi to z przyczyn niezależnych od Marpat. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej (FedEx, DPD).

5.3.2. Zostaną wysłane tego samego dnia - w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze Towaru, pod warunkiem dostępności Towarów w magazynie Marpat.

5.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata - wysyłka Towaru następuje niezwłocznie po wpłynięciu pełnej kwoty na konto Marpat.

5.4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę Towaru w dniu złożenia zamówienia.

5.4.1. Marpat nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym.

5.5. Zamówienia złożone po 12:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego dnia.

5.6. Za dzień roboczy uważa się czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.

5.7. Z chwilą wydania przez Marpat Towaru przewoźnikowi (spedytorowi) następuje dostawa Towaru, a na nabywcę przechodzi prawo do dysponowania Towarem jak właściciel oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5.8. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

5.9. W przypadku niemożności dostarczenia Towaru w w/w terminie, uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji dostawy.

5.10. W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą Towar, a nie będącą właścicielem firmy na którą wystawiono fakturę VAT, stosownego upoważnienia do odbioru Towaru na rzecz Klienta. W przypadku odbioru osobistego przy wybranej formie zapłaty: odroczony termin płatności bądź przelew zaliczka wymagane jest okazanie dowodu osobistego osoby odbierającej Towar w celu potwierdzenia jej tożsamości.

5.11. Przy odbiorach własnych Towar dostarczany jest do skraju samochodu odbiorcy Towaru.

5.13. W serwisach Marpat Klient ma możliwość złożenia zamówienia na Towary posiadające na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Direct Service”. Składając zamówienie na Towar ze statusem „Na zamówienie” Klient zobowiązuje się do zapłaty za Towar w formie przedpłaty. W przypadku złożenia zamówienia na Towar ze statusem „Direct Service” Klient może skorzystać ze wszystkich form płatności dostępnych dla niego w serwisie Marpat. Wyjątkiem są zamówienia na Towar marki Stedman ze statusem „Direct Service”, w stosunku do których nie ma możliwości zapłaty gotówką przy odbiorze Towaru.

5.13.1 Czas oczekiwania na realizację zamówienia pod indywidualne zamówienie (dotyczy to w szczególności Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Direct Service”) wynosi około 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, chyba, że przy danym Towarze na stronie Marpat określono inny czas oczekiwania. Czas ten może ulec zmianie w zależności od dostępności produktu w magazynie producenta czy też może być różny w zależności od dostawcy danych Towarów. Wydłużenie terminu nie uprawnia Klienta do rezygnacji z zamówienia czy też innych roszczeń z tego tytułu.

5.14. Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta. Towar może zostać wysłany do użytkownika produktów zakupionych przez Klienta. Faktury za zakupiony Towar mogą zostać dostarczone w inne miejsce niż wskazane jako miejsce dostawy Towaru, w tym celu Klient zobowiązany jest poinformować Marpat o adresie, na który mają zostać przesłane dokumenty.

5.15. Kwota pobrania gotówki przez firmę spedycyjną od jednego Klienta nie może być większa w ciągu jednego dnia niż 1000 PLN. Zapłata za Towar powyżej tej kwoty realizowana jest przez Klienta poprzez wpłatę środków na rachunek bankowy Marpat przed odbiorem Towaru.

6. ZWROT TOWARU

6.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone na co Klient (dotyczy przedsiębiorców) wyraża zgodę przez akceptację Regulaminu (art. 558 § 1 kc). Klient indywidualny ma 14 dni na odstąpienie od umowy. 

6.2. Niezależnie od wyłączenia uprawnień z tytułu rękojmi na zakupione Towary, możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru (możliwość zwrotu nie dotyczy Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie”, „Direct Service” lub "Produkt dostępny do wyczerpania stanu magazynowego", a także innych Towarów, jeśli wyraźnie zawarto to w opisie danego Towaru), za zgodą Marpat, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania lub odebrania Towaru, na warunkach podanych poniżej:

6.2.1. Odesłany Towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient.

6.2.2. Po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego Towaru Marpat w ciągu 3 dni roboczych wystawi fakturę korygującą oraz fakturę na Koszty Logistyczne związane z przyjęciem towaru na magazyn zgodnie z pkt. 6.6. Marpat zastrzega możliwość skompensowania Kosztów Logistycznych, o czym klient zostanie poinformowany.


6.2.5. Marpat nie przyjmuje od Klientów przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia. Zgłoszenie zwrotu towaru klient Marpat przesyła przez email: arpatsc@gmail.com .Towar należy zwrócić do Marpat w przeciągu 3 dni od zaakceptowania zgłoszenia, w innym wypadku zgłoszenie będzie rozpatrywane ponownie.

6.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

6.4. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego Towaru i za zwrot do Marpat.

6.5. Klient zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą na nieodebrany Towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 2 dni od daty otrzymania faktury korygującej. W przypadku faktur korygujących przesyłanych drogą elektroniczną, wysłanie faktury na adres email równoznaczne jest z jej otrzymaniem i nie jest wymagany podpis.

6.6. Marpat wyraża zgodę na zwrot zakupionego Towaru, z zachowaniem warunków określonych w pkt od 6.2 do pkt 6.5, jeśli prośbę Klienta uzna za uzasadnioną. W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta podlega zmniejszeniu o obciążające Klienta koszty obsługi:

I. Zapłata w walucie PLN
a) w przypadku zwrotu w okresie od 0 do 3 dni od daty zakupu o 15 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 PLN plus 5 PLN za każdą zwracaną pozycję.


6.7. Nota do zakupionego obuwia marki COFRA - reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem; otarcia i przetarcia szwów; zabrudzenia; zacieki i plamy; uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji; uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych; uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania obuwia do stopy; wygoda obuwia; fałdowanie skór z powłoką.

Zasady konserwacji:
Zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować, wyrób przemoczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej (z dala od pieców i grzejników) w czasie ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skór należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego właściwego dla zastosowanego rodzaju skóry.
Ze względu na naturalne wykończenie skór, do codziennej konserwacji nie zaleca się past samo-połyskowych (na bazie rozpuszczalników mogących uszkodzić powłokę), które powinny być stosowane sporadycznie, przed nałożeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, skórę należy wypolerować, wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną szmatką lub mocno wyciśniętą zmoczoną tkaniną, oraz środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich. Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie. Obuwie nie konserwowane nie podlega reklamacji. Przed ponownym przystąpieniem do pracy sprawdź czy obuwie nie jest uszkodzone.

Zasady reklamacji butów marki COFRA:
Buty marki COFRA podlegają gwarancji producenta do 12-miesięcy od daty zakupu, przy czym okres ten może ulec skróceniu w zależności od stopnia zużycia produktu, biorąc pod uwagę rodzaj i przeznaczenie obuwia. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego użycia obuwia lub nieprzestrzegania zasad konserwacji. W celu złożenia reklamacji Klient przesyła formularz reklamacyjny przez stronę idok.rawpol.com. Dopuszcza się rozpatrzenie reklamacji na podstawie zdjęć reklamowanego Towaru. Zdjęcia muszą być przesłane wraz z formularzem reklamacyjnym. W przypadku, gdy konieczne będą oględziny reklamowanego Towaru, Klient zostaje o tym poinformowany i przesyła go na własny koszt na adres: RAW-POL Stefański Spółka Jawna, Julianów 50, 96-200 Julianów. RAW-POL w imieniu klienta przekazuje zgłoszenie reklamacyjne do COFRA S.r.l. Producent obuwia w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia reklamowanego Towaru wypowiada się na temat zasadności reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, producent może zaproponować naprawę towaru, wymianę towaru na nowy wolny od wad, zwrot zapłaty, obniżkę ceny lub rabat w innej formie. W ramach gwarancji Klientowi oferuje się zwrot ceny wyłącznie za jednoczesnym zwrotem obuwia.

Zasady reklamacji produktów marki MERIDA:
1. Urządzenia marki MERIDA, w tym pojemniki i dozowniki, podlegają gwarancji producenta na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Na suszarki marki MERIDA okres gwarancji producenta wynosi 2 lata od daty zakupu pod warunkiem posiadania książeczki gwarancyjnej zawierającej potwierdzenie daty zakupu, numer seryjny urządzenia i stosowną pieczęć sprzedawcy.
2. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego użycia urządzeń MERIDA lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.
3. Nie jest udzielana gwarancja na materiały eksploatacyjne marki MERIDA (mydła, płyny itp.).
4. W sprawach związanych z zasadami eksploatacji i z usterkami należy kontaktować się z biurem obsługi firmy MERIDA w Łodzi, nr tel. 42 678 54 58.
5. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać przez stronę idok.rawpol.com.
6. Po zgłoszeniu reklamacji do Marpat Klient odsyła Towar na własny koszt na adres: MERIDA Spółka z o.o., ul. Mazowiecka 15 , 92-215 Łódź.

6.8. Rozmiary produktów mogą odbiegać nieznacznie od podanych w tabelach wymiarów.

6.9. Marpat nie gwarantuje poprawności znakowania produktów kodami EAN. Klient we własnym zakresie może znakować produkty używając kodów dostępnych na stronie WWW.

6.10. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Towarów zamówionych poprzez serwis Marpat, czy też wnioski o zwrot Towaru należy składać przez adres email: marpatsc@gmail.com i tylko zgłoszenia złożone w ten sposób będą rozpatrywane przez Marpat.

6.11. Dopuszcza się rozpatrzenie reklamacji na podstawie zdjęć reklamowanego Towaru. Zdjęcia muszą być przesłane wraz z formularzem reklamacyjnym.

6.12. W przypadku, gdy konieczne będą oględziny reklamowanego Towaru, Klient przesyła go do Marpat na własny koszt.

6.13. Odpowiedzialność Marpat obejmuje jedynie zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, wszystkie inne okoliczności, w tym nieprawidłowe użycie, eksploatacja, zużycie lub nieprawidłowa konserwacja Towaru (co podlega samodzielnej ocenie ze strony Marpat), nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności Marpat, w tym podstawy reklamacji zakupionych Towarów. Termin i forma rozpatrzenia reklamacji przez Marpat są uzależnione od okoliczności oraz dostosowane do sposobu komunikacji ze strony Klienta.

6.14. W przypadku uwzględnienia reklamacji, producent może zaproponować naprawę towaru, wymianę towaru na nowy wolny od wad, zwrot zapłaty, obniżkę ceny lub rabat w innej formie.

7. ODBIERAJĄC TOWAR PAMIĘTAJ

7.1. Przy odbiorze Towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej należy sprawdzić prawidłowość przesyłki pod względem asortymentu i ilości Towaru. W razie stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej . Klient powinien w terminie 3 dni poinformować Marpat o stwierdzeniu niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą oraz w terminie 7 dni przesłać do Marpat protokół rozbieżności. Powyższe terminy liczone są od dnia odbioru przesyłki.

7.2. Marpat nie odpowiada za braki Towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury reklamacyjnej określonej w pkt 7.1

7.3. Odbierając Towar z magazynu Marpat odbiorca czy też przedstawiciel firmy spedycyjnej odbierający Towar w imieniu Klienta, zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Za rozbieżności powstałe po odbiorze Towaru przez Klienta lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu odbiorcy, Marpat nie ponosi odpowiedzialności.

8. USŁUGI ZDOBIENIA

8.1. Procedura wykonania usługi w przypadku nadruków wykonywanych bezpośrednio na odzieży:
 • Klient składając zamówienie na Towary informuje Marpat , iż na Towarach będą wykonywane zdobienia.
 • Następnie Klient kontaktuje się z firmą wykonującą zdobienia celem ustalenia szczegółów dotyczących zdobień.
 • Klient dokonuje zapłaty za Towary, na których ma zostać wykonane zdobienie korzystając z form płatności:zapłata kartą płatniczą on-line lub przedpłata.
 • Firma wykonująca zdobienia odbiera od Marpat Towary, wykonuje zdobienie i dostarcza z powrotem do Marpat.
 • Następuje wysyłka Towaru.
8.2. Procedura wykonywania usługi w przypadku wykonania emblematów:
 • Klient składa zamówienie i informuje Marpat , iż do tych Towarów będą wykonane emblematy.
 • Ustala się czy emblematy mają zostać wysłane z tą przesyłką czy też w innym terminie.
 • Następnie Klient kontaktuje się z firmą wykonującą zdobienia celem ustalenia szczegółów dotyczących emblematów.
 • W przypadku wysyłki Towarów bez oczekiwania na emblematy wysyłka następuje niezwłocznie, natomiast w przypadku wysyłki z oczekiwaniem na emblematy wysyłka następuje po otrzymaniu emblematów od firmy wykonującej zdobienia.

8.3. Marpat nie ponosi odpowiedzialności za usługi zdobienia. Wszelkie pytania, uwagi czy reklamacje dotyczące takiej usługi należy  będziemy kontaktować  bezpośrednio do wykonawcy usługi zdobienia. 


8.4. Płatności za usługi zdobienia będą dokonywane odrębnie, według cennika wskazanego przez wykonawcę tych usług, na rachunek bankowy Marpat w formie przedpłaty. 

9. Rabaty przy dużych zamówieniach pow. 15 tys. złotych są ustalane indywidualnie.

10. SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

10.1. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie, jak i w czasie korzystania z Serwisu oraz przy składaniu oraz realizacji zamówień, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1), zwanego dalej „RODO”, w celach służących zawarciu i wykonaniu przez Marpat stosunku umownego pomiędzy Stronami oraz wystawiania dowodów księgowych, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu i wykonywania stosunków umownych pomiędzy Stronami, a w przypadkach wymaganych prawem także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.

10.1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Marpat dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w zakresie obsługi Klienta i marketingu. Marpat nie podejmuje względem Klienta na podstawie profilowania zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

10.2. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Klienta za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.

10.3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Administrator Serwisu, tj. P.P.H. Marpat s.c.  z siedzibą w Gdańsku, 80-427 Gdańsku ul. Kościuszki 116 , tel. +48 602 774 905 , e-mail: marpatsc@gmail.com . Podanie danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w Serwisie, składania zamówień i ich realizacji oraz do prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji w Serwisie, zawarcia umowy oraz korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku podania przez Klienta danych osobowych osoby trzeciej, Klient oświadcza i jest odpowiedzialny za to, że osoba ta wyraziła na to zgodę, w zakresie w jakim obejmuje dane konieczne do realizacji zamówień.

10.3.1. Marpat zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta, w tym danymi osobowymi użytkowników, o których mowa w pkt 10.4., dla których administratorem danych osobowych jest Klient oraz nieużywania tych danych dla celów innych niż określone przez Marpat, nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami przed ich niestosownym użyciem, ujawnieniem lub dostępem ze strony nieupoważnionych osób.

10.3.2. Marpat będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowych i rachunkowych w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Marpat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Marpat , w tym na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.

10.3.3. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Marpat dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.

10.3.4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Marpat odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.3.5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.4. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z udostępnianej Klientowi przez Marpat Platformy marpat.artbhp.pl jest wyłącznie Klient.

10.5. Klient włączając za pośrednictwem funkcjonalności Platformy marpat.artbhp.pl, o której mowa w pkt 12, moduł integracji z usługami podmiotu trzeciego lub dokonując samodzielnie takiej integracji z usługami podmiotu trzeciego, udostępnia osobie trzeciej samodzielnie i na własne ryzyko swoje dane osobowe oraz dane osobowe swoich klientów działających w oparciu o wykorzystywane przez siebie oprogramowanie w ramach Platformy marpat.artbhp.pl. Cel, sposób i warunki przetwarzania tych danych przez podmiot trzeci powinny być uregulowane osobną umową pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim, a Marpat nie odpowiada za skutki udostępnienia tych danych przez Klienta podmiotowi trzeciemu.

10a. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOROWI

10a.5.1. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z udostępnianej Klientowi przez Marpat i obsługiwanej samodzielnie przez Klienta Platformy marpat.artbhp.pl , a także danych osobowych swoich pracowników, współpracowników i kontrahentów udostępnionych Marpat w celu rejestracji Klienta w Serwisie, składania zamówień i ich realizacji oraz do prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych, a wszystkie dane osobowe zebrane zostały zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zaś każdy podmiot danych osobowych wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, gdy jest to wymagane prawem.

10a.5.2. Klient dokonując rejestracji w Serwisie, składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu oraz akceptując niniejszy Regulamin powierza Marpat przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników, współpracowników i kontrahentów udostępnionych Marpat w celu złożenia i realizacji zamówienia oraz prowadzenia korespondencji handlowej, w zakresie ich przechowywania, utrwalania, opracowywania, udostępniania i usuwania, a także – w przypadku udzielenia Klientowi zgodnie z Regulaminem dostępu do samodzielnego korzystania z Platformy marpat.artbhp.pl i jej funkcjonalności przy prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej - powierza Marpat przetwarzanie danych osobowych użytkowników, o których mowa w pkt 10.4., w zakresie i celu koniecznym do prawidłowego korzystania z funkcjonalności Platformy marpat.artbhp.pl i realizacji zawieranych za jej pośrednictwem przez Klienta umów z użytkownikami oraz w zakresie ich przechowywania, utrwalania, opracowywania, udostępniania i usuwania.

10a.5.3. Powierzenie Marpat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 10.5.2. następuje przez Klienta na czas trwania stosunku umownego pomiędzy Stronami lub do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku umownego albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.

10a.5.4. Rejestracja Klienta w Serwisie, złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu stanowią udokumentowane polecenie, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a RODO, a Marpat jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art.4 pkt 8 RODO. Marpat przyjmuje upoważnienie Klienta do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązuje się nie przetwarzać danych osobowych w inny sposób i dla innych celów niż wskazane w pkt 10a.5.2.

10a.5.5. Klient może dodatkowo upoważnić Marpat jako podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych w zakresie innych czynności niż te, które zostały wskazane w pkt 10a.5.2, przekazując Marpat dodatkowe zlecenie w tym zakresie drogą pisemną lub elektroniczną.

10a.5.6. W zakresie wskazanym w pkt 10a.5.2. Marpat zobowiązuje się przetwarzać przekazane mu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa tak, aby przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Marpat zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Marpat wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. W szczególności Marpat powinien zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10a.5.6. Marpat zapewnia, że powierzone mu dane osobowe będą udostępnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy w tym zakresie.

10a.5.7. Marpat może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, które pełnić będą rolę podwykonawcy przy realizacji usług w ramach stosunku umownego pomiędzy Stronami (podpowierzenie), na co Klient wyraża ogólną zgodę. Lista podmiotów przetwarzających dostępna jest poprzez formularz

. Marpat zobowiązuje się informować Klienta o zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając jednocześnie Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 5 dni od dnia poinformowania. Wniesienie sprzeciwu oznacza brak zgody Klienta na dodanie lub zastąpienie takiego podmiotu w zakresie podpowierzenia przetwarzania danych osobowych przekazywanych na podstawie upoważnienia udzielonego Marpat zgodnie z pkt 10a.5.4.
W takim przypadku, o ile nie jest możliwa realizacja zamówień na podstawie stosunku umownego Stron z wyłączeniem podmiotu, co do którego Klient wniósł sprzeciw, Marpat uprawniony jest do natychmiastowego wstrzymania i anulowania realizacji zamówień, których wykonanie nie jest z tego powodu możliwe.

10a.5.8. Jeżeli do wykonania w imieniu Klienta konkretnych czynności przetwarzania Marpat korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego – te same obowiązki ochrony danych jak w umowie między Klientem a Marpat , o których mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. Spoczywająca na Marpat odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego ograniczona do wysokości 1000,00 zł lub równowartość w innej walucie.

10a.5.9. Gdy będzie to miało zastosowanie, Marpat uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, w miarę możliwości zobowiązuje się pomagać Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz udzielanie niezbędnych informacji, w celu należytego wywiązania się przez Klienta z obowiązków przewidzianych prawem, w szczególności tych określonych w Rozdziale III oraz art. 32-36 RODO .

10a.5.10. Marpat zobowiązuje się udostępnić Klientowi, na żądanie Klienta, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełniania obowiązków dla zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. W związku z powyższym obowiązkiem Marpat niezwłocznie poinformuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów ochrony danych osobowych.

10a.5.11. Klient może przeprowadzać kontrole zgodności czynności przetwarzania realizowanych przez Marpat z niniejszą umową i RODO. Klient jest zobowiązany jest poinformować Marpat co najmniej na 21 dni przed kontrolą, jeżeli ma ją wykonywać osoba trzecia. Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie godzin pracy obowiązujących w siedzibie Marpat lub innym miejscu wskazanym przez Marpat i nie powinna w nieuzasadniony sposób zakłócać normalnej działalności Przetwarzającego. Kontrola, o której mowa w niniejszym punkcie, powinna być przeprowadzona w taki sposób, aby zabezpieczone były dane osobowe lub informacje poufne Marpat oraz osób trzecich, w szczególności innych podmiotów powierzających Marpat przetwarzanie danych osobowych.

10a.5.12. Marpat odpowiada względem Klienta za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych danych osobowych Klienta i użytkowników, o których mowa w pkt 10.4. Regulaminu, w związku z wykonywaniem przetwarzania danych na podstawie niniejszego upoważnienia przetwarzania udzielonego zgodnie z pkt 10a.5.4., wyłącznie w przypadku, gdy Marpat nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada bezpo-średnio na niego jako podmiot przetwarzający lub gdy działał sprzecznie ze zgodnymi z prawem instrukcjami Klienta do wysokości 1000,00 zł lub jej równowartość w innej walucie.

10a.5.13. Klient oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych Marpat i że powierzenie powyższe nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich.